Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Vastavalt kliendi soovile ja kokkuleppele soovitud sageduses (igakuine, kvartaalne, aastane) töökeskkonnaga seotud tegevuste läbiviimine:
*ettevõtte juhtkonna ja töötajate nõustamine tööohutus- ja töötervishoiualastes küsimustes;
*töökohtadel esinevate ohtlike mõjurite ja riskide jälgimine; koostöös ettevõtte juhtkonnaga töötingimuste kaardistamine ja riskide vältimise tegevuskava koostamine lähtudes tööohutus ja töötervishoiualastest õigusaktidest
*toimunud tööõnnetuste uurimine ja dokumenteerimine
*koostöös töökeskkonnaga tegelevate riigiametnike/inspektoritega, kontrollimistel osalemine
*töökeskkonnaalaste kontrollimiste ning mõõtmiste korraldamine ja jälgimine
*töötajate töökeskkonnaalase täiendõppe organiseerimine ning vajalike koolitustunnistuste aegumiste tähtaegade jälgimine
*eririiete, -jalanõude ja isikukaitsevahendite tellimise ja väljastamise korraldamine
*seadmete ohutus- ja kasutusjuhendite koostamise ja instrueerimise korraldamine
*töötajate tervisekontrolli korraldamine
*esmaabivahendite olemasolu tagamine
*nõuetekohase arvestuse pidamine kasutatavate eeskirjade, juhendite, töötajate instrueerimiste, tervisekontrolli, tööõnnetuste jms osas
*süstemaatilise töökeskkonna sisekontrolli korraldamine
*töökeskkonna riskianalüüsi uuendamine
*töökeskkonnaalases seadusandluses sätestatud dokumentide nõuetekohane kirjalik vormistamine
*töötajate tööohutusalase sissejuhatava ja täiendava juhendamise korraldamine
*koos töökeskkonnanõukogu ja töökeskkonnavolinikega tööohutusalastel nõupidamistel osalemine.