Juhendamine

Töötajate regulaarne ohutusalane instrueerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele: sissejuhatav, esmane ja täiendav juhendamine.

Töötajate asjakohasel töötervishoiu- ja tööohutusalane juhendamisel ning väljaõppel on ohutu töökeskkonna loomisel suur roll. See on ennetustegevuse vundamendiks, aidates vältida õnnetusi ettevõttes ning tööst põhjustatud haigestumiste ja kutsehaigestumiste teket ja süvenemist. Töötajate põhjalikult planeeritud ja asjatundlikult läbiviidud juhendamine ja väljaõpe soodustab ka töö efektiivsuse parendamist ja kulude kokkuhoidu. Edastades töötajatele olulist informatsiooni loogiliselt, elavad nad ettevõttesse paremini sisse, tehes vähem vigu töövõtete viimistlemisel ja tööülesannete täitmisel.

Töötaja tööleasumisel viiakse läbi sissejuhatav juhendamine tööandja kinnitatud juhendi alusel, mis peab sisaldama:

 • töökorralduse reegleid
 • töötervishoidu ja tööohutust reguleerivaid õigusakte
 • ohutuse tagamiseks rakendatavate abinõude tutvustamist
 • juhiseid käitumiseks õnnetusohu või tööõnnetuse korral
 • juhiseid keskkonna saastamisest hoidumiseks
 • töötaja kohustusi ja õigusi vastavalt õigusaktides sätestatule
 • töökeskkonnavoliniku, esmaabiandja ja tööinspektsiooni kohaliku asutuse kontaktandmeid.

Esmajuhendamisel tutvustatakse töötajale:

 • ohutusjuhendeid tehtava töö või kasutatavate seadmete, masinate, tööriistade, veokite ja muude töövahendite kohta
 • töökeskkonna ohutegureid ja vajalike isikukaitsevahendite kasutamist
 • ergonoomiliselt õigeid tööasendeid ja –võtteid
 • tule- ja elektriohutusnõudeid
 • hädaabitelefoni, esmaabivahendite ja tulekustutusvahendite asukohta
 • töökohal kasutatavaid ohumärguandeid ning evakuatsioonipääsude ja –teede asukohta.

Täiendjuhendamine tuleb töötajale korraldada:

 • uute töötervishoiu ja tööohutuse juhendite või õigusaktide kehtestamisel või kehtivate nõuete muutumisel
 • töökorralduse muutmisel või kui tema töös on olnud kolmest kuust pikem vaheaeg tehnoloogia või töövahendite vahetamisel või uuendamisel
 • töötaja ümberpaigutamisel teisele tööle või tema tööülesannete olulisel muutumisel
 • kui töötaja rikkus tööohutusnõudeid nii, et see põhjustas või oleks võinud põhjustada tööõnnetuse
 • tööde või tegevuse puhul, mis ei kuulu töötaja töölepinguga määratud tööde või ametikohustuste hulka
 • kui struktuuriüksuse juht või tööinspektor peab seda vajalikuks.

Väljaõpe ohutute töövõtete omandamiseks korraldatakse töötajale pärast esmajuhendamist, vajadusel ka pärast täiendjuhendamist.